Lidt om det der med at spille 2 homoseksuelle roller i træk… og hvorfor det kan være en dårlig ide som skuespiller!

maxresdefault

(English version at the bottom of the page)

Det er lang tid siden, at jeg har skrevet et blogindlæg, fordi jeg er i gang med at indspille to britiske spillefilm.

Men jeg er nødt til at kommentere denne sag.

Helt kort handler det om, at Henrik Holm (fra SKAM) lige har signet med Panorama Agency i Danmark.

Det er SÅ STORT for Henrik, og en fantastisk god nyhed.

Jeg er selv signet hos Panorama, som skuespiller, og jeg ved derfor, hvor meget de har gjort for min karriere. (Hvis du er nysgerrig kan du tjekke Panorama’s Facebook og Hjemmeside. Her vil du kunne se at Panorama skaber arbejde til deres klienter i hovederoller i succesfulde internationale projekter som Game of Thrones, Stranger Things, Vikings, Fortitude, hvor jeg blandt andet selv har en hovedrolle, og meget mere)

I forbindelse med Henrik og Panoramas samarbejde, udtaler Lene Seested (stifter og ejer af Panorama) i et interview (efter Henrik og Lene har udarbejdet en plan ud fra Henriks ønsker), at han har lyst til at prøve kræfter med alle mulige forskellige roller med flere forskellige hovedtemaer. I første omgang er det vigtigt, at han ikke vælger noget der ligger for tæt op ad den rolle, han gør så fantastisk i SKAM.

I artiklen bliver hun citeret som om, at Henrik aldrig skal spille homoseksuel igen. Sådan er det ofte med interviews. Ting bliver taget ud af en sammenhæng. Og alle læser det de gerne vil læse.

Da jeg mødte Lene, og signede med Panorama, havde jeg netop afsluttet optagelserne til en tredje sæson af en dansk soap tv-serie ‘2900 Happiness’. Det var en sindssygt promoveret serie der kørte på TV3, hver dag igennem 3 år. Vi lavede i alt omkring 137 afsnit. Så selvom den på ingen måde kan sammenlignes med den succes og kvalitet SKAM er, så var det bedste råd Lene gav mig, at jeg nu skulle vente, og vælge en rolle som var så langt som muligt fra den jeg lige havde spillet. Der er det bedste råd, jeg har fået i min karriere. Der sker nemlig det, at man ofte får tilbudt roller i samme kategori kort efter.

I selve artiklen bliver det formuleret som om, at Lene udtaler at Henrik ikke skal spille en homoseksuel rolle igen. Og som om, at hun ikke forstår, at homoseksualitet ikke behøver at være det, som definerer rollen. Og hold da op en storm det skaber! Lene er bogstaveligt talt blevet svinet til.

Jeg er selv biseksuel og tilhører derfor dette segment, der burde føle sig ramt.
Men jeg må indrømme – der skal altså mere til!

Jeg anerkender og kan jo se at det ikke er tilfældet for alle. Mange føler sig virkelig trådt over tæerne.

I mine øjne er dette et fuldstændig unødvendigt drama.

Ja, det kan være hårdt, at være anderledes end mængden – men det er vi altså.

Jeg forstår godt, at det at spille homoseksuel, biseksuel eller heteroseksuel, ikke er en rolle i sig selv. Det forstår Lene også!

Men når man laver en rolle, hvor historien blandt andet handler om at opdage sin egen seksualitet, så er det en del af handlingen og dermed også en stor del af rollen. Klart noget andet, hvis man ‘bare’ spiller en politibetjent, som også er biseksuel eller homoseksuel, uden at det bliver til en del af handlingen og hvor man måske aldrig ser det. Det er en sjældenhed, fordi vi er en minoritet – og det synes folk, forfattere og instruktører altid er et ekstra spændende element.

Det er udelukkende noget, som vi skal være stolte af! Og så er det et ekstra element, som du nemt kan sammenligne med andre unikke personlighedstræk.

Heteroseksuel vil aldrig blive det, fordi her taler vi om mængden – det er bare ikke særlig spændende for de kreative forfattere og lign.!

Jeg har for nogle år siden spillet en hovedrolle i en lesbisk kærlighedsfilm, så jeg har selv oplevet det. Filmen hedder ‘Dual’, en prisvindende, Slovensk spillefilm.
Og netop nu, har Lene introduceret mig for en stor rolle i en amerikansk/norsk spillefilm, som jeg går og overvejer. – Det er også er en lesbisk kærlighedshistorie. Jeg er enig med Lene, og jeg synes også umiddelbart, at det er god timing nu. Både fordi der er gået tid siden sidst, og fordi, at rollens rejse er forskellig. (Dog er der en masse med datoer der skal falde på plads hvis det skal lykkes.)

Men når det så er sagt, så er jeg fuldstændig sikker på, at jeg ikke havde overvejet det, hvis det havde ligget for tæt op af ‘Dual’. For jeg ved hvor meget man skal passe på som skuespiller, og hvor nøje man skal overveje sine valg. Man bliver meget, meget hurtigt type-castet, og det er noget af det værste der kan ske for en skuespiller. Hele pointen med at være skuespiller, er netop at man gerne vil spille så mange forskellige personligheder som muligt.

Os som er biseksuelle, homoseksuelle osv., vil altid være en minoritet – og derfor vil det sætte et særligt præg på rollen. Det er da ikke noget at være flov over, eller kæmpe imod! Det er da en ting, som vi kan være stolte over! Jeg kan slet ikke se problemet..?

Jeg kender Lene personligt, og jeg ved hvor stort et hjerte hun har, og kritikken er så langt fra hendes grundværdier! Jeg måtte næsten grine, da jeg så, at netop HUN blev kaldt homofobisk! Hende af alle!!? Det er jo så misforstået!!

Jeg vil derfor opfordre jer til at vælge jeres kampe, og kæmpe der hvor det virkelig gælder.

Jeg er spændt på, hvad Lene og Henrik tager af skridt med hans karriere… det er så spændende! Og jeg bakker fuldstændig op om Lene og Henriks beslutning om, ikke at vælge en lignende rolle med det samme.

Lidt tanker fra mig

ALT ER LOVE – husk det! Også når I kommenterer på de sociale medier….

Du er velkommen til at smide en kommentar her, men desværre får jeg ikke tid til at svare, fordi jeg har så travlt med optagelser lige nu – bare så du lige ved det på forhånd.

mainperfo_dual_375

English version:

It’s been a long time since I’ve written a blog post because I’m filming with two new British feature films.

But I have to comment on this case.

To keep the story short,- it is about Henrik Holm (from SKAM) just signed with Panorama Agency in Denmark.

It’s SO HUGE for Henrik and amazing news. I am already signed at Panorama as an actor and I know how much they are working for my career. (If you are curious, check out Panorama’s Facebook and Website. Here you will see that Panorama is giving their clients leading roles in successful international projects such as Game of Thrones, Stranger Things, Vikings, Fortitude, where I, among other projects, even have a leading role, and there is so much more to tell).

In connection with Henrik and his Panorama collaboration, Lene Seested (founder and owner of Panorama) gave an interview (after Henrik and Lene has prepared a strategi based on Henrik’s wishes for his future career) where she mentions that he wants to try out all kinds of different roles. In the first place, it is important that he does not choose anything that is too close to the role he performed so wonderful in SKAM. In the article she is quoted as saying that Henrik should never play homosexual again. This is often the case with interviews. Things are taken out of context. And everyone reads what they want to read.

When I met Lene and signed with Panorama, I had just finished filming the third season of a Danish soap tv series named ”2900 Happiness”. It was a crazy promoted series showed on the commercial channel ”TV3” every day for 3 years. We made a total of about 137 shows. So even though it is by no means comparable to the success and quality of SKAM, – the best advice Lene gave me back then, was that I should wait and choose a role that was as far as possible from the one I had just played.

That’s the most valuable advice I’ve had in my career. Often you are offered the same kind of roles in the same category that you have just played.

In the article itself, it is formulated that Lene says Henrik should not play a gay role again. And as if she does not understand that homosexuality or any sexuality is not what defines a role.

What a storm that has created! Lene has literally been thrown on the fire!

I am bisexual and therefore I belong to this segment that should be insulted. But I have to admit – Im am not insulted.

In my point of view, this is a complete unnecessary drama.

Yes, it can be hard to be different to the crowd – but we are.

I understand that playing homosexual, bisexual or heterosexual is not a role in itself. Lene also gets that! You should never be defined by your sexual preferences.

But when you act a role where the story is about discovering your own sexuality, it’s an important part of the story and also a big part of the role. Clearly, you can also play a police officer who is bisexual or homosexual, without it being a part of the plot. (it is rare I would admit)

It is a rarity because we are a minority – and it seems people, playwriters and directors always get inspired by this extraordinary element. It’s just something we have to be proud of!
And then it’s an additional element that you can easily compare with other unique personality features.

Heterosexual will never be because its the main crowd – it’s just not very exciting for the creative writers I recond.

I have played a major role in a lesbian love film some years ago, so I have experienced it myself. The film is called ‘Dual’, an award winning Slovenian feature film.
And right now, Lene has introduced me to a big part in an American / Norwegian feature film that I’m going to think about. – It’s also a lesbian love story. I agree with Lene and I also think it is good timing now, also because it has been a while since the last role and because this role is still different. (However, there are a lot of dates that need to fall into place if it’s going to succeed.)

But when it is said, I am utterly sure that I had not considered it a possibility if it had been too close to ”Dual”. Because I know how much I have to watch out as an actor and how careful I have to consider the offers we get. You can very, very fast be a ”type-cast”, and it’s one of the most frustrating things that can happen to an actor. The whole point of being an actor is that you want to play as many different personalities as possible.

Bisexual, gay, etc. will always be a minority – and therefore they will put a special emphasis on the role. That’s not something to be embarrassed about. Or fight against! That’s one thing we can be proud of!

I can’t comprehend the problem ..?

I know Lene, as a friend, and I know how big a heart she has, and the criticism is so far from her basic values! I almost had to laugh when I saw that she was called homophobic! Her of all !?
It is so misunderstood!

Therefore, I would urge you to choose your fights and fight where it really makes a difference.

I’m excited about what Lene and Henrik are doing with his career … it’s so exciting! And I fully support Lene and Henrik’s decision not to choose a similar role immediately.

Just some thoughts from me

Please stay positive out there,
Remember – ALL IS LOVE – Also when you comment on social media …
Feel free to post a comment here, but unfortunately I do not get to many possibilities to respond because I’m out of internet these days and filming a lot – just so you know it in advance.

   

4 comments

 • Lykke Bertel

  Kære Mia.
  Tak for dette indlæg i debatten, som er meget fint og vigtigt. Du understreger jo netop hvor afgørende det er at adskille ’rolle’ og ’tema’, og påpeger samtidig at tematik nogle gange kan fylde så meget, at det overskygger eller definerer rollen, hvilket jeg anerkender og samtidig foreslår at udfordre lidt. I Danmark har debatten omkring køn, seksualitet og ligestilling ikke været lige så fremtræden som hos vores skandinaviske naboer, så derfor er det jo kun sundt og dejligt at der kommer mere fokus på det – og endnu bedre, at det er i lyset af en så glædelig nyhed som denne.

  Derfor er det også vigtigt at understrege, at hvis Seested er blevet kaldt homofobisk, er det naturligvis hverken acceptabelt eller særligt fremmende for debatten. For sproget, og den måde vi bruger det på, er jo netop med til at forme vores kultur og den måde vi opfatter andre mennesker på, og det er præcis det der er pointen i denne debat, og derfor Seested’s udtalelser kan fremstå problematiske og stereotype. Det er på ingen måde ensbetydende med, at Seested som person er problematisk eller stereotyp.

  Der kan ikke være nogen, der oprigtigt opponerer mod, at Henrik Holm (med hjælp fra Seested og Panorama) ønsker at udvikle sig som skuespiller, og at det også indebærer at spille roller som har karaktertræk meget forskellige fra ’Even’ i SKAM. Det, man derimod kan opponere imod er, at seksualiteten i sig selv i udtalelserne italesættes som en bestemt ’type’, som adskiller sig fra f.eks. typen politibetjent, viking, Disney-prins eller far. Den ’type’ som Holm spiller i SKAM er typen ”norsk gymnasieelev”, og det er præcis dét og alene det, der adskiller karakteren fra f.eks. en politibetjent, en viking, en Disney-prins eller en far – ikke hans seksualitet, at han er bipolar, lytter Nas, er god til at tegne eller dårlig til at lave toast ☺

  Tematikken i SKAM er i alle sæsoner som du også skriver bl.a. kærlighed, identitet, skam, venskab mm., og pointen i serien er jo netop at disse tematikker er universelle uanset køn/seksualitet/tro mv. Derfor er Even’s seksualitet heller ikke særligt definerende for hans karakter – nærmest tværtimod. Det er en kompleks karakter, der først og fremmest er et menneske, som oplever kærlighed og som samtidig kæmper med at acceptere sig selv, helt på samme måde som Eva, Noora, Isak og Sana gør det. Sana’s eksempel er måske særligt godt til at illustrere netop forskellen mellem ’rolle’ og ’tematik’, fordi Iman Meskini personligt deler et af karaktertrækkene ved den ’norske gymnasieelev’-rolle hun spiller, nemlig at hun er praktiserende muslim. Det ville naturligvis være helt absurd at sige, at hun bør takke nej til fremtidige ”roller” som muslim, for der er ingen som helst konflikt mellem karaktertrækket ’muslim’ og rollen som politibetjent, Disney-prinsesse eller mor – det skulle da lige være rollen som viking ☺

  Naturligvis skal Holm arbejde med andre roller end “norsk 3.g’er” og mange andre tematikker, og jeg forstår godt hvorfor det som skuespiller er vigtigt tidligt at demonstrere sin diversitet, men det kan sagtens kommunikeres på en inkluderende og nuanceret måde, hvilket Holm allerede så fint selv har demonstreret i flere interviews og udtalelser – det er jo derfor han er så elsket over hele verden, og det havde bare været rigtig dejligt om udtalelserne fra hans agentur havde afspejlet samme indsigt og indføling. Noget dit eget indlæg her jo i særdeleshed formår <3

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • mimomimo

   Kære Lykke
   Tusind tak for din lange kommentar. Dejligt du har så meget på hjertet.
   Jeg forstår og anerkender dine synspunkter.
   Først og fremmest vil jeg lige sige at alle er enige om at citatet i avisen blev fremstillet forkert og ude af kontekst. Hvilket gjorde sætningen stødende for nogen. Det er dybt beklageligt.
   Når det så er sagt vil en minoritet af hvilken som helst slags falde i samme kategori og ind under samme segment når man taler roller. En majoritet kan også gøre det, det afhænger af temaets omfang som du selv skriver det. Faktisk ville jeg ikke anbefale Iman Meskini at spille praktiserende muslim i sin næste rolle. Hun skal også ud og være noget helt andet næste gang. Især er det vigtigt for disse skuepillere fordi serien har dyrket de sociale medier på en måde hvor karakterende også har et liv udenfor skærmen. I skuespilfaget vil roller ryge ind under forskellige kategorier. Og en minoritet vil altid i første omgang ryge ind under samme kategori. Også en seksualitet. Der er massere af nuancer at tage fat i selvfølgelig – men min pointe er at det ikke burde være noget man behøvede at blive stødt over. Der er en gruppe mennesker der har noget til fælles og derfor indgår de i samme segment. Når man overordnet snakker roller. Men en rolle vil aldrig nogensinde kun være en ting og vil altid have et helt spektrum af nuancer. Vigtigt at understrege at jeg anerkender og tydeligt ser at mange er blevet stødt over denne udtalelse. Men jeg ville ønske at folk kunne se at det ikke behøver at være nogen dårlig ting at ryge i en bestemt kategori/boks selvom det er ens seksualitet det handler om. Det er som sagt bare en gruppe mennesker der har en bestemt ting til fælles. Hvorfor er vi så bange for det? Det er jo rigtigt. Også selvom der altid vil være mange ting de ikke har til fælles. Jeg undre mig bare. Men tusind tak for dine fine overvejelser. Varme hilsner Mia

   Siden  ·  Svar på kommentar
 • siri

  alle skjønner dette. alle skjønner at henrik ikke bør spille en ganske lik rolle i en ganske lik serie rett etterpå. men det lene seested sier er fortsatt helt på trynet, og spesielt ille er det å ikke unnskylde og prøve å rette på inntrykket dagen etter. du sier hun er misforstått. den kommentaren som kom dagen etterpå bekreftet jo at det ikke var misforstått overhodet. prøv igjen.

  synes synd på henrik da, som havner mitt oppi dette kaoset.

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • mimomimo

   Hi Siri

   Tak for dine tanker, jeg sender dig dette svar som jeg også har postet på min Instagram i debatten derinde.
   Måske synes du det er en interesant synsvinkel.

   Dear Everyone

   once again I hear you and I understand – I can see how painful this has been for many people.

   I just try to challenge the thought –

   “I should be hurt by this!”

   Think about it…

   The fact is! A group of people having something in common would (when it comes to roles) be in the same category.

   Heterosexuals would also be in a category but because it is the majority of people the audience wouldn’t pay attention to it – its simply too boring – it will not bring any specific details to the personality in its self. Unless you add something. Playing gay also doesn’t necessarily bring any noticeable details to the characters personality – but just the fact that the characters personal lovelife differs from the norm will bring something. Something noticeable ❤️

   But my point is it doesn’t have to be a bad thing to be put in a box (certainly not when it comes to characters) why are we so afraid og that? And still again I am just challenging the thought 😉

   Instead we could be proud to be in that category – proud to have something in common with a group of people. Its not an insult to be put in a box (in my opinion) its the way you choose to think about it.

   There will always be details and more aspects of a character – no one is never ever just one thing. And certainly all LGBTQ – people are NOT the same!

   But we do have ONE thing in common. Our sexuality differs from the norm ❤️

   And we have come this far – so that’s nothing to be ashamed of or fight against!

   We ARE different ❤️

   I am not saying that you shouldn’t be hurt or you shouldn’t fight, if that is really what you want. It is your choice and I totally respect that. It is up to you what you want to use your precious energy on of cause.

   I am just saying that you also have a choice in this – and in my opinion this is not worth to be hurt by or feel insulted by.
   But thats me.

   We are all different and can learn from each other

   So think again – do I really need an apology for the fact that somebody mentioned that he would not choose another LGBTQ – character for his very next part… but maybe later

   Is it really hurtfull to be put in that box or to be put in a box at all? We even have a name LGBTQ ☺️

   In my opinion it depends on how you read it … and what you choose to think about yourself.

   Love from me ☺️

   Siden  ·  Svar på kommentar

Leave a comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

På Søndag kl. 12.30 skal du ind og se "Land of the free" - for den er virkelig, virkelig vigtig! Og der er kun denne ene chance for at se den - bare hvis du havde glemt hvad det var du skulle...